Skip to main content

Natura kontra miasto

Ekologiczny korytarz miejski, zbiorniki retencyjne czy adaptacja torpedowni na siedliska dla zwierząt. To tylko kilka nowych i ciekawych rozwiązań architektonicznych na terenie Trójmiasta zaprojektowanych przez studentów Politechniki Gdańskiej w 2020 roku.

Image
Szymon Kamiński

Redakcja „Linii” wybrała sześć najciekawszych prac dyplomowych, obronionych w 2020 roku na wydziale architektury Politechniki Gdańskiej. Łączy je jedno – ciekawe podejście do natury i środowiska. Młodzi architekci definiują na nowo relację człowiek - natura i próbują wskazać nietypowe rozwiązania. Przekształcają i adaptują opuszczone miejsca, wpisują roślinność i zwierzęta w przestrzeń miejską albo może właśnie człowieka w przestrzeń środowiska i próbują nadać temu ciekawą formę.

- Wiele prac odnosi się do konieczności rewitalizacji obszarów miejskich, adaptacji obiektów poprzemysłowych, realizacji obiektów dla starzejącego się społeczeństwa – tłumaczy dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Punktem wspólnym projektów jest Trójmiasto. To na obiektach i miejscach tego terenu projektanci  skupiają swoją uwagę. Karolina Jankowska działa w myśl idei upcyclingu i adaptuje budynki poprzemysłowe w Bastionie Miś na Nową Szkołę Rzemiosła Artystycznego, która ma być miejscem nauczania praktycznej wiedzy proekologicznej studentów. Piotr Kowalski prezentuje pomysł na miejski korytarz ekologiczny, będący próbą wpisania natury w tkankę miejską Gdańska. Ma stać się miejscem rekreacji, ale także hodowli żywności dla mieszkańców. Zupełnie inaczej do tematu podeszła Agnieszka Nyka – jej projekt poświęcony jest potrzebom natury i przekształca ona ruiny torpedowni w Babich Dołach na siedliska dla zwierząt. Oazą spokoju i wiejskiego powolnego życia będzie projekt Victorii Taraban. Jej pomysł to hotel oraz ośrodek jeździectwa na miejscu starego dworu w Kolibkach. Obcowanie ludzi ze zwierzętami oraz bliskość zabytków przyrody i morza ma być powrotem do natury. Samowystarczalny browar i restauracja w Nowym Porcie to pomysł Krzysztofa Wojewódki. Żywność ma być dostarczana z ogródków, tak samo jak energia pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych. Ostatnim pomysłem jest zbiornik retencyjny w miejscu Królewskiej Doliny, zaprezentowany przez Grzegorza Żurawicza. Jest to ciekawe podejście między użytecznością, a rekreacją. Zbiorniki mają być odpowiedzią i rozwiązaniem na coroczne powodzie w Gdańsku i realizują koncepcje domów na wodzie.

A to jedynie sześć z wielu możliwych rozwiązań proekologicznych w Trójmieście. Wiele z nich mogłoby być zrealizowanych, wszystko jednak zależy od wykonawców. Projekty dają nadzieję na to, że nowe pokolenie architektów coraz śmielej i odważniej próbuje przeciwdziałać zmianom klimatom, a już na pewno zmniejszać wpływ działalności człowieka na naturę.

- Magisterskie prace dyplomowe są pracami badawczo -projektowymi. Nie są to projekty do realizacji, choć koncepcje i rozwiązanie ideowe mogą być inspiracją, a podmioty gospodarcze lub administracja samorządowa może w porozumieniu z autorami wykorzystywać zaprezentowane rozwiązania – mówi Magdalena Podwojewska.

 

Image
Image
Image

 

Autor: mgr inż. arch. Karolina Jankowska

Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Błażko

Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Temat: Bastion Miś na Dolnym Mieście w Gdańsku jako miejsce działań prośrodowiskowych. Projekt Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego

Problematyka: edukacja praktyczna i ekologiczna artysty, niwelowanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko, upcycling: ponowne wykorzystanie przedmiotów, obiektów, struktur miejskich

Idea upcyclingu polega na odejściu od konsumpcyjnego modelu „produkcji – użycia - wyrzucenia” i ponownym wykorzystaniu odpadów jako surowca. Autorka w myśl tej zasady adaptuje stary zespół budynków poprzemysłowych na Dolnym Mieście w Gdańsku w Bastionie Miś. Budynek Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego ma być miejscem nauki przyszłych studentów kierunków artystycznych. Dzięki inwestycji zdegradowana część miasta zostanie ożywiona, a wykorzystanie istniejącej zabudowy nie tylko wpisze się w trend upcyclingu, ale znacznie obniży koszty budowy.

Przeznaczenie terenu na działalność artystyczną zintegruje ludzi. Oprócz edukacji na terenie szkoły organizowane będą wernisaże, festiwale i inne akcje społeczne. Pobudzenie życia kulturalnego wiąże się z ożywieniem przestrzeni, w tym późniejszej rewitalizacji tej części dzielnicy. Wokół budynku Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego planowane są tereny zielone, pozwalające dodatkowo na rekreację – pikniki, koncerty czy kino letnie, ale także uprawianie sportów.

Architektka zakłada też realizację idei upcyclingu w programie szkoły. Uczniowie mają brać udział w większej liczbie zajęć praktycznych niż teoretycznych, a podczas nauki będą wykorzystywać odpady czy zużyte materiały. Dla autorki ważne jest również, by studenci korzystali z wiedzy praktyków, dlatego chce, by w szkole oprócz profesorów uczyły osoby, które działają aktywnie zawodowo i mogą przekazywać swoją wiedzę przyszłym artystom.

Image

 

Autor: mgr inż. arch. Piotr Kowalski

Promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

Katedra Projektowania Środowiskowego

Temat: Rola ogródków działkowych w produkcji żywności w miastach. Koncepcja programowo-przestrzenna restrukturyzacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polanki” w Gdańsku

Problematyka: przekształcanie działek pod zabudowę miejską, stworzenie miejsc integracji społecznej przy otwarciu terenów zamkniętych, zachowanie bioróżnorodności i produkcja ekologicznej żywności

Autor projektu zakłada, że liczba ogrodów działkowych w Gdańsku będzie coraz mniejsza. Ma to związek z przekształceniami, jakie przewiduje Urząd Miejski w Gdańsku. Ogrody działkowe są wykorzystywane przez relatywnie niewielką liczbę ludzi w stosunku do całej populacji, stąd zgodnie z polityką przestrzenną miasta mają być wykorzystane pod inną zabudowę.

W projekcie Piotra Kowalskiego Rodzinne Ogrody Działkowe mają stać się przestrzenią otwartą, będącą jednocześnie częścią  miejskiego korytarza ekologicznego. Należą do nich: park im. Ronalda Reagana, park im. Jana Pawła II, ROD na Zaspie, kampus Uniwersytetu Gdańskiego oraz ROD w Oliwie/VII Dworze. Architekt proponuje połączenie tych miejsc zielonymi pasami ścieżek pieszo-rowerowych.

Zagospodarowanie samego obszaru ROD Piotr Kowalski rozważa w trzech wariantach: publiczno-rekreacyjnym, handlowo-rekreacyjnym oraz z wykorzystaniem innych obiektów kubaturowych (centra sąsiedzkie, warsztaty i pracownie). W pierwszym przypadku powstanie teren parkowy, a w dwóch kolejnych - w centralnych miejscach stać będą budynki mieszkalne, handlowe lub małe kubatury, a wokół nich stworzone będą tereny rekreacyjne. Będą tu także miejsca przeznaczone pod hodowlę – powstaną m.in. szklarnie. Wokół działek usunięte zostaną ogrodzenia, by przestrzeń stała się bardziej ogólnodostępna.  Takie zmiany czekałby, np. ROD na Zaspie.

Zmiana charakteru ROD rozwiąże także problem niewłaściwego wykorzystywania działek, na których buduje się domki. Architekt chce wrócić do pierwotnych celów ogródków działkowych, jednak na nowych zasadach. Zamiast wielu małych poletek, będzie jedna otwarta przestrzeń, podzielona na mniejsze i nieogrodzone parcele. Każda z nich może być użytkowana indywidualnie albo przez większą grupę, np. klasę ze szkoły. Działki znów będą wykorzystywane do hodowli roślin, przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności. Taka otwartość miejsca zintegruje ludzi.

Przy tworzeniu miejskiego korytarza ekologicznego istotna jest także reorganizacja ROD „Polanki” przy Uniwersytecie Gdańskim. Kampus będzie poszerzony, a na jego terenie znajdą się działki ogrodowe.  Powstanie tu wydział rolnictwa oraz laboratorium badawcze. Ich zadaniem będzie badanie i rozwijanie nowych sposobów uprawy roślin, przy jednoczesnym hodowaniu żywności dla mieszkańców.

Image

 

Autor: mgr inż. arch. Agnieszka Nyka

Promotor: dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Katedra Teorii i Historii Architektury

Temat: Adaptacja obiektów historycznych w dobie zmian klimatu. Torpedownia w Babich Dołach

Problematyka: przestrzeń miejska nie tylko dla ludzi, szacunek dla bioróżnorodności, dbałość o dziedzictwo kulturowe

Ten projekt to odpowiedź na czasy, w których człowiek dba o własne potrzeby, ignorując całkowicie naturę. Ma być wyrazem szacunku do przyrody poprzez adaptację starej torpedowni w gdyńskich Babich Dołach na rzecz zwierząt i roślin. W wyniku zmian klimatu w Zatoce Puckiej dochodzi do wymieszania wielu gatunków fauny i flory, które muszą przystosować się do nowych warunków. Budynek, który kiedyś służył zabijaniu, stanie się siedliskiem dla życia.

Projektantka stawia na dwa aspekty: ochronę bioróżnorodności i zapewnienie miejsca lęgowego dla zwierząt oraz stworzenie centrum dla odwiedzających. Wybudowana w trakcie II w. ś. torpedownia w Babich Dołach składała się z dwóch części – lądowej, gdzie stały magazyny oraz wodnej, gdzie znajdowały się urządzenia do strzelania. Projekt Agnieszki Nyka zakłada wykorzystanie obydwu części. I tak hala torpedowni na lądzie ma zostać zaadaptowana na centrum wystawiennicze z obserwatorium ornitologicznym. Obok stanie pawilon, w którym będzie mieścić się punkt informacyjny. Nyka stosuje tu wprowadzanie natury do architektury, czyli organizuje przestrzeń tak, by nie naruszyć żyjących tu drzew, traw i innych roślin. Nadmorski teren zyska nowe nasadzenia roślinami, by zagęścić przestrzeń. Dodatkowo ułożona będzie trasa spacerowa, głównie dostosowana do naturalnie występujących tam ścieżek, tak by nie naruszać ekosystemu i jak najmniej ingerować w zieleń. Natomiast ruiny torpedowni na wodzie zostaną tak przekształcone, by umożliwić korzystanie z niej zwierzętom. Jednocześnie w miarę możliwości będą zazielenione poprzez nasadzone trawy. Autorka zaprojektowała platformę na wodzie dla fok, która stanie się wygodnym siedliskiem.

Image
Image

 

Autor: mgr inż. arch. Viktoriia Taraban

Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska

Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Temat: Problem rewitalizacji zespołów podworskich. Kolibki Gdynia-Orłowo

Problematyka: rewitalizacja zabytków, bliskość z naturą, zachowanie tożsamości miejsca

Projektantka proponuje odnowienie zabytkowego dworu w Gdyni Kolibkach wraz z otoczeniem. Miejsce aktualnie jest częściowo opuszczone, a częściowo spełnia funkcje gospodarcze. Według pomysłu autorki dwór stanie się hotelem, przestrzeń stajni - lokalem gastronomicznym wraz z częścią wystawową, a browar umiejscowiony niedaleko dworu – miejscem wystawy muzealnej. Wszystko zgodnie z zachowaniem walorów zabytkowych i kulturowych.

Eksponowanie charakterystycznych zabytkowych elementów zabudowy ma przywrócić życie temu miejscu oraz sprowadzić ludzi. Jednak głównym punktem zainteresowania przybywających ma być  nowopowstały ośrodek jeździecki. Autorka wykorzystuje dawne budynki ujeżdżalni oraz projektuje nowe stajnie dla zwierząt, a także budynki mieszkalne na stajennych. Tym samym zachowana zostanie tożsamość miejsca.

Viktoriia Taraban postawiła na rewitalizację kompleksu budynków starego dworu ze względu na jego historię i walory kulturowe. Jednak równie ważna jest bliskość natury. Niedaleko jest morze, wraz z klifem orłowskim, oraz park krajobrazowy. Zachęceni kontaktem z przyrodą ludzie chętniej przyjadą w to miejsce, by być bliżej natury i zwierząt oraz poczuć wiejski, powolny klimat w miejskiej przestrzeni. Dodatkowo autorka chce uzupełnić zieleń na terenie kompleksu. Zadba o istniejące już zabytki przyrodnicze, ale także dosadzi szpalery kasztanowców czy aleje lipowe.

Image

 

Autor: mgr inż. arch. Krzysztof Wojewódka

Promotor: dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

Temat: Przywrócenie tożsamości kulturowej miejsca na przykładzie kompleksu budynków tradycyjnych rzemiosł spożywczych dawnego Gdańska

Problematyka: tożsamość miasta związana ze szlakami wodnymi, integracja mieszkańców, przywrócenie rzemiosła spożywczego

Projekt dotyczy terenu w dzielnicy Nowy Port przy ul. Starowiślańskiej. W zamyśle autora jest przywrócenie browarnictwa w Gdańsku. Jednocześnie zagospodarowanie nieużywanego terenu, miałoby ożywić komunikację wodną miasta, ściśle związaną z dawną historią i tożsamością Gdańska. Krzysztof Wojewódka proponuje, by dokonać tego poprzez budowę całego kompleksu budynków. W ich skład wchodzi browar z częścią restauracyjną, a także nowy gmach szkoły gastronomicznej oraz inne obiekty, które przeznaczone będą na cele produkcyjne, np. cydru. Projektant postawił na samowystarczalność i energooszczędność usług, obok kompleksu powstaną działki ogrodowe i szklarnie, które będą zaopatrywać restaurację.

Interesujący architekta fragment dzielnicy zawiera wiele obiektów o wartości historycznej: elewatory zbożowe, nabrzeża Martwej Wisły, Twierdzę Wisłoujście, Szaniec Zachodni, zabytkową zajezdnię tramwajową – Nowy Port, a także Morski Dom Kultury i zniszczony Dom Fischera. Większość budowli i terenów znajduje się w złym stanie, dlatego potrzebna będzie rewitalizacja. Zmieniona estetyka miejsca przyciągnie zwiedzających, a to dodatkowo zapoczątkuje powstanie komunikacji wodnej. Nowa przestrzeń stanie się miejscem integracji społecznej oraz dzielnicą reprezentacyjną miasta.

Na takim terenie istotna jest również przestrzeń rekreacyjna. Przy budynkach powstaną małe ogródki, które ożywią industrialny charakter miejsca. W tkankę miejską wplecione będą trawniki, gazony oraz sady, a także drzewa. Dodatkowym atutem projektu jest jego proekologiczny wydźwięk. Budynki browaru będą wyposażone w panele fotowoltaiczne, a materiały budowlane z biegiem czasu można poddać recyklingowi. Również odpady z produkcji piwa będą przekazywane na biomasę, z której pozyskiwana jest energia odnawialna w biogazowni.

Image
Image

 

Autor: mgr inż. arch. Grzegorz Żurawicz

Promotor: dr inż. arch. Marek Sztafrowski

Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Temat: Problematyka bioretencji przestrzeni miejskich na przykładzie Gdańska. Realizacja budynku pływającego wykorzystującego przestrzeń zbiorników retencyjnych

Problematyka: zmiany klimatu i okresy suszy, wykorzystanie przestrzeni miejskiej do magazynowania wody w czasie nawalnych deszczy, integracja społeczna

Pomysł powstał jako odpowiedź na zmiany klimatu, powodujące coroczne powodzie w Gdańsku. Autor proponuje postawienie budynku, który z jednej strony będzie miejscem retencji wody opadowej, a z drugiej strony pobudzi życie społeczne w okolicach „Królewskiej Doliny”. Sprzyja temu z pewnością obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, w którym przewiduje się w pobliżu budowę tzw. Nowej Politechnicznej, a która ułatwi dotarcie na to miejsce.

Wpisany w krajobraz i ukształtowanie terenu kompleks usługowo-rekreacyjny „Królewski zbiornik” będzie spełniać funkcje retencyjne, przeciwpowodziowe, kulturalne oraz usługowe. Budynek składa się z pięciokondygnacyjnych segmentów. Pierwszy z nich posiada garaż podziemny, a dwa pozostałe spoczywają na dnie suchego zbiornika. Nie są na stałe usadowione w gruncie, wyposażone zostały w pale ślizgowe, które umożliwiają podniesienie segmentów, gdy zbierana z opadów woda zaczyna wypełniać zbiorniki. Realizują pomysł domów na wodzie. Zbiorniki skutecznie magazynować będą wodę, ale również ją infiltrować, czyli wchłaniać w głąb gruntu.

Grzegorz Żurawicz przewidział także miejsca rekreacyjne i kulturalne na terenie kompleksu. Głównym punktem będzie biblioteka publiczna, zachęcająca mieszkańców do odwiedzin. Ważna jest również bliskość kampusu Politechniki Gdańskiej, studenci w zamyśle będą odwiedzać to zielone miejsce.  Dookoła budowli projektant zadbał o bioróżnorodność terenu i postawił na tereny parkowe. Oprócz walorów krajobrazowych,  roślinność spełniać będzie także funkcję użytkową. Nasadzenia pomagają rozprowadzić wodę i ją oczyszczać. Dodatkowym walorem jest widok wody opadowej wypełniającej zbiorniki i tworzącej estetyczny zalew, który można podziwiać z budynków.